Przepisy prawne w odniesieniu do wentylacji

Dodano: 03.08.2015

Instalacja systemu wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej powinna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem norm i przepisów, zawartych w polskim prawie. Dowiedz się jakie wytyczne obowiązują w tym temacie.

新興住宅地

System wentylacyjny poprzez usuwanie wilgoci i „zużytego” powietrza z pomieszczeń gdzie przebywają ludzie, spełnia niezwykle odpowiedzialną rolę. W związku z tym, jego prawidłowy montaż i szereg pozostałych istotnych aspektów, zostały ściśle określone w rozporządzeniach i normach, które mają stanowić wytyczne, gwarantujące sprawność procesu wymiany powietrza. W przypadku domów jednorodzinnych, istnieje większa swoboda zarówno w wyborze rodzaju wentylacji, jak i poniekąd w jej rozplanowaniu. Inaczej natomiast wygląda to w obiektach, gdzie naraz przebywa znacznie większa ilość osób – tam przepisy nie pozostawiają nam większego pola manewru. Poznajmy więc główne pozycje ustawodawcze:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powyższy dokument jest traktowany jako podstawowy akt prawny, mówiący w rozdziale szóstym o fundamentalnych wymaganiach wentylacyjnych.  Z zawartych w nim postulatów, dowiemy się, iż wentylacja powinna:

 • zostać instalowana w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie lub gdzie nie ma okien
 • zagwarantować odpowiednią kondycję środowiska wewnętrznego (wymiana powietrza, usuwanie wilgoci, utrzymywanie odpowiedniej temperatury, prędkości wiatru i poziomu akustyki) przy uwzględnieniu Polskich Norm i bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • być mechaniczna nawiewna lub nawiewno – wywiewna w budynkach wysokich lub wysokościowych
 • zagwarantować odpowiedni strumień świeżego powietrza według zaleceń Polskich Norm (miejsca gdzie się nie pracuje) lub dostosować go do strumienia wywiewnego (nie mniej jednak niż 20m3/h na osobę)
 • umożliwić w domach przepływ powietrza z pokoi do pomieszczeń kuchennych i sanitarnych.
 • zostać rozgraniczona na poszczególne piony wentylacyjne. Nie dopuszcza się bowiem, aby dany pion obsługiwał pomieszczenia o różnym charakterze np. pokoje z piwnicą.

2. Polskie Normy: PN-83/B-03430/Az3:2000 oraz PN-73/B-03431

Wymagania normowe są niewątpliwie bardziej precyzyjne, gdyż odnoszą się w głównej mierze do warunków jakimi powinna odpowiadać wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Dla wielu projektantów, stanowią one główne źródło informacji odnośnie objętości strumienia powietrza wentylacyjnego. I tak:

a)      W budynkach mieszkalnych powinien on wynosić co najmniej:

 • 70 m³/h dla kuchni z oknem zewnętrznym, która wyposażona jest w kuchenkę gazową lub węglową, 50 m³/h z kuchenką elektryczną w mieszkaniu powyżej 3 os. i 30 m³/h w mieszkaniu do 3 os.
 • 50 m³/h dla łazienki z WC lub bez
 • 30 m³/h dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od kuchni i łazienki co najmniej dwojgiem drzwi

 

b)      W budynkach zamieszkania zbiorowego:

 • 20 m³/h dla pokoju mieszkalnego i zbiorowego przebywania ludzi w przeliczeniu na jedną osobę i przy zachowaniu przynajmniej jednej wymiany na godzinę
 • 30 m³/h dla pokojów z klimatyzacją i wentylacją z nie otwieralnymi oknami
 • kuchnie i łazienki jak dla budownictwa mieszkaniowego

 

c)      W budynkach użyteczności publicznej (stały i czasowy pobyt ludzi):

 • 20 m³/h dla każdej przebywającej osoby lub 30 m³/h jeżeli dopuszcza się palenie papierosów
 • 15 m³/h dla każdego dziecka

 

Określono również, iż dopływ świeżego powietrza do pokojów i kuchni powinien zostać zagwarantowany przez nawiewniki lub otwory wentylacyjne (w przypadku wentylacji mechanicznej). Warto w tym aspekcie przybliżyć sobie szczegółowe wytyczne, aby dokładniej wiedzieć jaki rodzaj urządzenia będzie wymagany. Szeroki wybór dobrej jakości produktów znaleźć możemy na stronie www.centrowent.pl.

3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Na ostatnim miejscu przeanalizujemy przepisy dotyczące pracy w biurze. Jak wiadomo, obecność nawet kilkudziesięciu osób w jednym miejscu rodzi poważne wymagania co do wymiany powietrza. Przyjrzyjmy się, jakie są główne pozycje rozporządzeń:

 • praca w pomieszczeniu biurowym nie może odbywać się w temperaturze niższej niż 18 stopni C
 • wilgotność względna powinna przekraczać 40 %
 • napływ powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na pracownika, a wentylacja nie może powodować przeciągów
 • należy przestrzegać dopuszczalnego poziomu drgań i hałasu powodowanego przez urządzenia wentylacyjne
 • wymiana powietrza w pomieszczeniach nieklimatyzowanych powinna oscylować w granicy 0,5 na godzinę.

Należy pamiętać, iż powyższe streszczenie nie powinno stanowić wyłącznego źródła informacji, gdyż zostało stworzone dla przybliżenia głównych założeń aktów prawnych, a ich szczegółowe wersje zawarte są w oryginalnych dokumentach. Wszystkie urządzenia wymagane do zapewnienia sprawnego systemu wentylacyjnego powinniśmy kupować u profesjonalnych dostawców jak np. Centrowent.