Jak przygotować pozew o alimenty?

Dodano: 18.11.2020

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania osobie uprawnionej do świadczenia. Obowiązek alimentacyjny ciąży na krewnych linii prostej i rodzeństwie, jednak do jego powstania konieczne jest spełnienie pewnych przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa – osobie uprawnionej do pobierania alimentów przysługuje roszczenie o alimenty, a zobowiązany ma obowiązek spełnić świadczenie. Podmioty uprawnione często nie są zorientowane w przysługujących im prawach i krokach, które należy podjąć, aby otrzymać należne świadczenie alimentacyjne. Mając to na uwadze postaramy się przybliżyć Państwu formalności związane z zainicjowaniem postępowania w przedmiocie zasądzenia alimentów.

Struktura pozwu o alimenty

Prawidłowo skonstruowany pozew o alimenty musi zawierać kilka istotnych danych,
które składają się na konstrukcję formalną pozwu oraz przybliżają sądowi stan faktyczny danej sprawy. Struktura pozwu o alimenty zawiera w szczególności:

 • datę i miejscowość sporządzenia pozwu;
 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego skierowany zostanie pozew;
 • dane kontaktowe powoda oraz pozwanego – pamiętać należy, że małoletnie dziecko jako powód będzie w postępowaniu reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, którym zazwyczaj jest rodzic, dlatego też jako powoda wskazuje się małoletnią osobę oraz rodzica, który reprezentuje dziecko w danym postępowaniu;
 • określenie żądania pozwu – w tym wypadku będzie to zasądzenie alimentów we wskazanej wysokości wraz ze wskazaniem terminu płatności alimentów;
 • uzasadnienie pozwu;
 • załączniki, które zostaną omówione w dalszej części artykułu;
 • dodatkowo: wskazanie dowodów – dokumentów, świadków lub innych wskazujących na potrzeby dziecka oraz aktualne możliwości finansowe pozwanego;
 • własnoręczny podpis.

Najważniejsze jest uzasadnienie

Uzasadnienie pozwu o alimenty powinno wykazać ponoszone miesięczne koszty utrzymania osoby uprawnionej do alimentów oraz obecnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, która potwierdzi brak możliwości samodzielnego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb.

To samo dotyczy pozwu o alimenty na rzecz małoletniego dziecka. W tym wypadku jednak uzasadnienie powinno zawierać dokładne wskazanie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.

Na wysokość alimentów będą składać się koszty związane w szczególności z:

 • wyżywieniem;
 • odzieżą i obuwiem;
 • leczeniem i lekami;
 • higieną i środkami czystości;
 • przejazdami do żłobka/przedszkola/szkoły;
 • wydarzeniami jednorazowymi: np. wycieczkami, wyjazdami, zakupem sprzętu elektronicznego;
 • edukacją, nauką i kulturą: np. korepetycje, książki, kino, teatr;
 • hobby: np. basen, taniec;
 • opłatami mieszkaniowymi przypadającymi na dziecko.

Jednocześnie należy pamiętać o opisaniu sytuacji strony pozwanej, od której dochodzi się alimentów. Ważne jest, aby wskazać, czy pozwany posiada stałe zatrudnienie, wysokość osiąganych dochodów, warunki mieszkaniowe oraz inne osoby na utrzymaniu.

Załączniki do pozwu

Na podstawie załączonych dowodów sąd podejmie decyzję o przyznaniu alimentów oraz ich wysokości. W związku z tym istotne jest, aby do pozwu dołączyć dowody wskazujące usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości finansowe zobowiązanego.
Do załączników możemy zaliczyć w szczególności:

 • oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka;
 • oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa (ew. np. odpis wyroku rozwodowego bądź zasądzającego już alimenty na rzecz małżonka);
 • zaświadczenia potwierdzającego wysokość osiąganych dochodów bądź zaświadczenie potwierdzające bycie osobą bezrobotną, w tym także decyzje o przyznanych zasiłkach i świadczeniach, zeznania podatkowe;
 • dokumenty potwierdzające wysokość kosztów związanych z utrzymaniem, w tym utrzymaniem małoletniego dziecka;
 • zaświadczenia potwierdzające kondycje zdrowotną uprawnionego;
 • rachunki, faktury związane z utrzymaniem mieszkania/domu;
 • dodatkowo:

– jeśli decydujemy się na powierzenie sprawy do prowadzenia fachowemu pełnomocnikowi – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Jak złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty może zostać złożony przez osobę uprawnioną bądź jej przedstawiciela ustawowego – osobiście w siedzibie sądu, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika. Składając pozew powinniśmy przygotować jego trzy egzemplarze wraz z załącznikami – pierwszy powinien zawierać oryginały dokumentów i przeznaczony jest dla sądu, drugi stanowi odpis pozwu dla strony pozwanej, natomiast trzeci stanowi egzemplarz dla nas.

Tworząc pozew o alimenty warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wybrany przez nas pełnomocnik będzie mógł nie tylko sporządzić pozew o alimenty, ale także zapewni fachową pomoc w trakcie prowadzonego postępowania.

Artykuł powstał przy współpracy z https://jakubowskazawada.com/